نویسنده: nazemzade

اهمیت اخلاق در تبلیغات
کسب و کار

اهمیت اخلاق در تبلیغات

سیدعلی ناظم زاده – مشاور و پژوهشگر تبلیغات همواره با غلو، بزرگنمایی و معرفی همراه است. وقتی می خواهیم برندی را معرفی کنیم، محصولی را ارائه نماییم، جشنواره ای برگزار کنیم، تخفیف بدهیم، موضوعی را…