ثانیه ها از ۸۰ کم می شوند

پشت چراغ قرمز

در حال فکرم

تند تند کم و کمتر می شوند

مثل سالهای باقی مانده عمر

گذران عمر هم کم از این ثانیه های قرمز ندارند که لحظه لحظه کم می شود

چقدر دیگر فرصت است تا دلی بشکنیم

تا در زندگی روزمره غرق شویم

تا غصه خوریم و غصه بیافرینیم

تا لذت بریم و لذت بیافرینیم

تا اثری برجای گذاریم

اثر

اثر آن چیزی که سالها دنبالش بوده ام و هستم

ثانیه های چراغ یک باره کمتر می شود

ظاهرا بعضی وقایع هست که عمر آدمی را یکباره کمتر می کند

و  تمام

یک روز هم من تمام می شوم

همچون تمام آنانی که تمام شده اند و می شوند

و تنها آن اثر است که باقی می ماند

چراغ سبز شده

زندگی جدید

آدم های جدید

و من که از پشت هل می شوم که برو

نایست و حرکت کن!

آری باید حرکت کرد در این زمان!