باور می کنم طلسم را!

منتظر یکی ام تا بیاید این طلسم ها را باز کند از گردنم!

منتظرم منتظر!

باور می کنم تقدیر را

باور می کنم از عمق جان

تغییر شدنی نیست مگر مقدر باشد

بعضی وقتها تغییر آمدنی است نه شدنی!

این است فلسفه امروزین من