خیلی تنهاست!

خیلی بی رفیق!

حتی بیشتر از ما

بیشتر از وقتهایی که ما احساس بی رفیقی و تنهایی می کنیم.

رفیق همه است!

دوست همه!

مونس هر بنی بشر

نزدیکتر از هر چه که در زندگی داریم و حس می کنیم به ما نزدیک است.

کاش دوستش می داشتیم آن رفیق بی رفیق را!