هیچ دوستی چونان تو نیست!

بی غرور و بی آلایش بی منیت و تکبر.

هر چه هم با تو قهر کنم. هر چه از هم از تو دور شوم. هر چه هم یادت را از کف نهم.

تو خودت سویم می آیی. تو خودت سلامم می کنی. تو خودت نگاهم می کنی.

تویی که رخ می نمایی به من فارغ از تو تمام رخ.

تویی که هر لحظه غفلتم را وا می نهی.

تویی که فرایم می خوانی.

هیچ دوستی چونان تو نیست! خدای من!