… و سیاهی زیباست.

رفتن و آمدن شمع در این تاریکی

شعله های خیزان

شاپرک های رها

این همه تاریکی این همه خاموشی… همه را می شکند

و نشان از آن دارد که سیاهی زیبا نیست

و سیاهی زیباست!

و سکوتش زیباتر

لیک پر زدن پروانه و صدای پر مرغان قشنگ

و نوای خوش آن وحی بلند

و صدای شلیک و صدای گریه

و نوای پر رمز و امید نوزاد

و صداها و نواها

همگی

نشان از آن دارد که نور و آزادی زیباست

زندگی زیباست

رهایی زیباست

و سیاهی زیباست!

من عجب می کنم از نازیبایی روز روشن

روشنی کم چه دارد از تاریکی و غم

و سیاهی زیباست!

(س . ع . ن در ب. ا . ق – ۲۶/۶/۱۳۸۸)