عرصه کارآفرینی

دنیای اشک و لبخند

فضای فرصت و تهدید

قطار وحشت است

دره ای عمیق با گرگ هایی منتظر

اقیانوسی بزرگ با کوسه های در انتظار

غول چراغ جادو و شانس و رویا و پریا…

فقط در قصه هاست!

اگر اهل بازی مار و پله هستید وارد عرصه کارآفرینی و ایجاد کسب و کار شوید!