دانلود کتاب کارآفرینی برای جوانان

کتاب کارآفرینی برای جوانان

گفتارهای حاج حسن آقاجانی درباره اشتغال و کارآفرینی

به کوشش: سید علی ناظم‌زاده

مقدمه کتاب:

بعد ‌از ‌تدوین ‌و ‌انتشار ‌کتاب ‌«درس‌هایی ‌از‌ یک ‌کارآفرین‌ موفق»‌ شامل‌ گفتارها ‌و‌ خاطرات‌‌ جناب ‌حاج‌ حسن ‌آقاجانی، ‌‌درباره‌ مدیریت ‌و‌ کارآفرینی‌ و ‌استقبال ‌چشم‌گیر‌ جوانان ‌و‌ دانشجویان ‌از‌ این‌ کتاب‌ و ‌همچنین ‌برگزاری ‌جلسات‌ متعدد ‌بازخوانی‌ و‌ مسابقۀ‌ کتاب‌خوانی ‌در ‌دانشگاه‌ها، ‌ایده ‌دیگری ‌مورد ‌توجه ‌تنظیم‌ کنندگان‌ این‌ کتاب ‌و ‌جناب‌  آقای ‌آقاجانی ‌قرار ‌گرفت،‌ که ‌نیاز ‌امروز‌ اکثر ‌جوانان ‌ایران‌ زمین ‌است ‌و‌ آن، ‌آماده‌سازی‌ و ‌انتشار‌ کتابی ‌دیگر ‌در ‌زمینه ‌«اشتغال‌جوانان»‌ می‌باشد.
امروز، ‌ایران‌ ما ‌از‌ مشکلات ‌متعدد ‌اجتماعی،‌ فرهنگی‌ و‌ اقتصادی‌ رنج‌ می‌برد‌ که ‌بخش‌ عمده‌ای ‌از‌ آن ‌به‌ علت ‌بیکاری ‌و‌ عدم ‌اشتغال‌ جوانان ‌است؛ موضوعی‌ که‌  کارآفرینان‌ و‌ مدیران‌ دولتی ‌به‌ آن ‌بسیار‌ پرداخته‌اند، ‌اما‌ کمتر‌ توانسته‌اند ‌برای ‌حل ‌آن،‌  راهکاری ‌موثر ‌و‌ کارآ ‌ارائه‌ کنند؛ ‌لذا‌ بر ‌آن ‌شدیم‌ که‌ در‌ سلسله ‌گفتارهایی‌ با‌ بهره‌گیری‌ از ‌تجربه‌ و ‌دانش ‌آقای ‌حاج‌ حسن ‌آقاجانی، ‌بیش‌ از‌ پیش ‌به‌ چگونگی‌ ایجاد‌ کسب ‌و‌ کارهای‌ جدید،‌ کم‌هزینه،‌ زود بازده‌ و‌ شغل‌های‌ کوچکی ‌بپردازیم ‌که‌ هر‌ جوانی ‌می‌تواند‌ در ‌راستای ‌آن ‌گام ‌برداشته ‌و‌ فضایی‌ جدید ‌برای ‌خود ‌فراهم ‌آورد.

‌ کتابی ‌که ‌پیش‌ رو ‌دارید ‌حاصل همین ‌گفتارها ‌و ‌سخنان فردی‌ است‌ که ‌بیش ‌از ‌‌پنجاه سال ‌در ‌عرصه کارآفرینی ‌فعال ‌بوده ‌و ‌تولیدکنندە ‌نمونه ‌کشوری ‌است، ‌و‌ نتیجه تجربیات‌ و‌ تاملات‌ خود ‌را ‌در ‌زمینه ‌اشتغال‌ به ‌زبانی ‌ساده، ‌دسته‌بندی‌ کرده‌ و‌ شرح ‌داده ‌است.

در ‌این‌ گفتارها، ‌ده‌ها ‌روایت،‌ حدیث،‌ شعر،‌ داستان ‌و‌ خاطره‌ در‌ رابطه ‌با ‌اشتغال‌ آمده ‌و ‌بیش ‌از‌ یکصد‌ شغل‌ خانگی، ‌استارت ‌آپ،‌ مشاغل ‌روستایی ‌و ‌مشاغل‌ مناسب‌ بانوان‌ خانه‌دار ‌معرفی‌ شده ‌است ‌و‌ سعی‌ شده ‌با ‌زبانی ‌سلیس ‌و‌ ساده،‌ مطالبی‌ کاربردی‌ و ‌اثرگذار ‌برای‌ ایجاد ‌اشتغال ‌و ‌کارآفرینی ‌عرضه ‌شود.‌

واقعیت ‌این‌ است ‌که ‌«اشتغال»؛ ‌و ‌به ‌ویژه‌ ایجاد ‌شغل‌های ‌کم‌هزینه ‌و‌ کوچک ‌در‌ برنامه‌ اصلی ‌همه‌ خانواده‌ها، ‌دولت‌ها،‌ کشورها ‌و ‌صاحبنظران ‌اقتصادی‌ است؛ ‌زیرا‌‌ تاسیس‌ کارخانه‌های‌ بزرگ، ‌پرهزینه ‌و ‌زمانبر ‌است،‌ اما‌ راه‌اندازی ‌شغل‌های‌ کوچک،‌ با ‌اندکی‌ سرمایه‌ می‌تواند‌ نیروهای ‌عظیمی ‌از‌ افراد‌ جویای‌ کار ‌را‌ به ‌فعالیت‌های‌ مثبت‌ وا دارد،‌ چرخ‌ تولید‌ را‌ به ‌حرکت ‌درآورد ‌و ‌نیازهای‌ جامعه‌ را‌ از ‌جنبه‌های ‌مختلف‌ تامین‌ کند.‌با ‌چنین ‌اقدامی‌ است‌ که‌ می‌توان‌ به‌ عرصه ‌فرهنگ ‌کشور‌مدد ‌رساند ‌و‌ با ‌ایجاد‌ اشتغال ‌و‌ رفع ‌بیکاری،‌ زمینه‌های ‌جرم‌ و ‌بزه‌کاری ‌را‌ از‌ بین ‌برد‌ و‌ محیطی‌ سالم‌تر ‌برای‌ ‌‌و زیست ‌انسانی ‌به‌ وجود‌ آورد‌ و‌ روحیه ‌شادابی ‌و ‌نشاط ‌را‌ به ‌اجتماع ‌تزریق‌ کرد‌ و‌ جامعه خانواده‌ را‌ به‌ عزت‌ و‌ سربلندی ‌رساند.
سال‌هاست ‌که‌ کشورهای ‌صنعتی ‌و ‌توسعه ‌یافته ‌به ‌اهمیت‌ مشاغل‌ کوچک‌ پی ‌برده‌ و ‌با ‌ایجاد ‌ساز و کارهای ‌مناسب،‌ در ‌حمایت ‌از ‌آن‌ها ‌تلاش‌ می‌کنند.‌ کشور ‌ما ‌هم‌ از‌ روزگاران ‌گذشته، ‌مهد ‌همین‌ مشاغل ‌کوچک ‌بوده‌ و ‌در ‌شهرها‌ و ‌محله‌ها‌ و ‌روستاها،‌ همه افراد‌ خانواده ‌از ‌مرد‌ و ‌زن ‌و ‌کوچک‌ و‌ بزرگ، ‌به ‌کارهای‌ کوچک ‌اشتغال‌ داشته‌ و‌ نیازهای‌ خود ‌را ‌بر طرف ‌می‌کردند ‌و‌ حتی ‌برخی ‌محصولات ‌خود‌ را‌ به‌ مناطق ‌و‌ کشورهای ‌دیگر‌ هم ‌صادر‌ می‌نمودند.‌ بی‌گمان ‌امروزه ‌نیز ‌باید‌ بکوشیم ‌تا ‌آن ‌چرخه اقتصادی‌ قدرتمند‌ را‌ تواناتر‌ از‌ گذشته ‌به‌ حرکت ‌درآوریم ‌و ‌با ‌بهره‌گیری ‌از ‌دیدگاه‌های‌ صاحبان‌ علم‌ و ‌تجربه،‌ در ‌گسترش ‌آن‌ بکوشیم.‌
‌امید ‌آن ‌است‌ کتاب‌ حاضر، ‌که ‌حاصل ‌بیش ‌از ‌ده‌ جلسه ‌گفت‌وگوی چند ساعته ‌بوده‌ و‌ حدود‌ یک ‌سال‌ زمان ‌برای‌ برگزاری‌ جلسات ‌و‌ پیاده‌سازی ‌و‌ تدوین ‌و‌ ویرایش ‌آن ‌صرف‌ شده، ‌مورد ‌توجه‌ و ‌استفاده‌ علاقه‌مندان،‌ خصوصا‌ جوانان ‌ایران‌ زمین ‌قرار‌ گیرد.

در ‌پایان، ‌از ‌صبر‌ و‌ حوصله‌ و‌  جدیت‌ جناب ‌آقاجانی ‌و‌ همراهی ‌و‌ همکاری‌ استاد‌ ارجمند ‌جناب ‌آقای‌ ابوالفضل‌ طریقه‌دار‌ که ‌در‌ تدوین، ‌پژوهش ‌و‌ ویرایش ‌این ‌اثر‌ همت گماردند ‌تقدیر‌و ‌تشکر ‌می‌کنم. ‌همچنین ‌توجه‌ و ‌عنایت ‌بزرگانی ‌که ‌این‌ کتاب ‌را‌ بازخوانی‌ کردند ‌و‌ به‌ ارائه ‌نقدهای ‌مهم ‌و ‌مشفقانه‌ پرداختند،‌ ارج‌ می‌نهم ‌و ‌زحمات‌ همکارانم‌ را‌ در ‌دفتر ‌مشاوره‌ و ‌پژوهش ‌‌‌BCR از‌ جمله‌ آقایان‌ علیرضا‌ رشیدی ‌و‌ حامد ‌اخوان ‌و‌ خانم‌ها‌ مونا‌ و ‌متین  ‌پورحسینی‌ که‌ مرا‌ در‌ این ‌مسیر ‌یاری ‌رساندند، ‌سپاس‌ می‌گویم.

به امید موفقیت روزافزون جوانان ایران زمین
سید علی ناظم زاده
تابستان ۱۳۹۸

فهرست فصل‌های کتاب:

بخش اول: تعریف و اهمیت اشتغال‌های کوچک
بخش دوم: فرهنگ اشتغال
بخش سوم: ایجاد کسب و کار کم‌هزینه (خانگی و غیرخانگی)
بخش چهارم: اشتغال بانوان
بخش پنجم: اشتغال‌های کوچک روستایی
بخش ششم: نقش دولت در حمایت از مشاغل
بخش هفتم: آسیب‌شناسی اشتغال
بخش هشتم: نمونه‌هایی از کارآفرینان بدون سرمایه