اگر آدمی هیچ آینه ای را خلق یا کشف نکرده بود، تلقی و انتظاری که من امروز از خود و صورتم داشتم، آیا یکسره متفاوت از آن چیزی نبود که امروز در آینه می بینم؟

 

اگر آینه ها همه دروغ باشند و آن چیزی که هستیم را نشان ندهند، و ما روزی با واقعیت و حقیقت خود روبرو شویم، آن روز آیا شخصیت و رفتار و عقیده مان یکدست همین است که امروز هست؟