مقدمه
دور و بر ما را همواره آدم هاى سخت فرا گرفته؛ افرادى كه نمى توانيم تحملشان كنيم، دوستانى كه كارهايى كه ازشان مى خواهيم، انجام نمى دهند، كارهايى مى كنند كه ما نمى خواهيم و نمى دانيم با آنها چكار كنيم؟
ما با اين افراد مواجه هستيم كه مثل تانك، زورگو هستند. مثل نارنجك يكدفعه منفجر مى شوند و خشمگين مى شوند.  چون يك تك تيرانداز به دلايلى نامعلوم از ما منتفرند. عقل كل هستند و فكر مى كنند همه چيز را مى دانند. بله گو هستند و عمل نمى كنند. نه گو هستند و غم زده و منفى باف. بى تصميم هستند و كند.  هيچ گو هستند و بازخورد نمى دهند و نق نقو هستند و غرق در آه و ناله!

درباره کتاب كار با آدم هاى سخت

كتاب “كار با آدم هاى سخت” نوشته ريك برينكمن و ترجمه سيد مهرداد هاشمى كه در نشر مثلث منتشر شده به طور خلاصه و كاربردى به اين موضوع پرداخته است، اين انواع آدم هاى سخت را تشريح كرده و راهكارهاى برخورد با اين افراد را هم بازگو كرده است.
از جمله راهكارها براى برخورد با افراد سخت كه البته مى دانيم درازمدت و بايد از روى تغيير نگرش و رفتار ما ايجاد شود و نه صرفا تغيير ديگر افراد؛ موارد ذيل است:
  • درك نيت افراد و اينكه عملشان از روى انجام وظيفه است يا تحسين طلبى يا …
  • سخت نباشيم و علت يابى رفتار ديگران را انجام دهيم.
  • زبان و گفتار و لحن و زبان بدن خودمان را اصلاح كنيم.
  • به افراد سخت نزديك شويم و صميمى شويم
  • گوش كنيم، شنونده خوبى باشيم، شفاف سازى كنيم، جمع بندى كنيم و درك كنيم
  • براى فهماندن سخن بگوييم و نيت اصلى مان را بيان كنيم و حقيقت را بگوييم
  • مطمئن شويم كه حرف طرف مقابل را مى فهميم و طرف مقابل هم بداند كه خرفهايش را شنيده ايم و فهميده اين.
  • توقع بجا از افراد داشته باشيم و توقعمان نه كم باشد نه زياد!
  • در هر شرايطى صبور باشيم و آرام!