تألیفات سیدعلی ناظم زاده

کتاب کارآفرینی برای جوانان

به کوشش: سید علی ناظم زاده

کتاب کارآفرینی برای جوانان

گفتارهای حاج حسن آقاجانی درباره اشتغال و کارآفرینی

کتاب درسهایی از یک کارآفرین موفق

تنظیم و گردآوری: سید علی ناظم زاده

کتاب درسهایی از یک کارآفرین موفق

بخشی از خاطرات و تجربیات حاج حسن آقاجانی تولیدکننده و مدیر نمونه ایران

کتاب آفت‌های بهره‌وری در خانواده، سازمان و دولت

به کوشش: ابوالفضل طریقه‌دار و سید علی ناظم‌زاده

گفتارهای حاج حسن آقاجانی

کتاب درسهای کاربردی برای مدیریت منابع انسانی

نویسنده: سید علی ناظم‌زاده

۱ + ۵۰ نکتـه ‌کلیدی درباره حفظ و توسعه سرمایه‌های انسانی برداشت و بهره‌گیری از گفتارهای حاج حسن آقاجانی

کتاب طبلیقات هزینه است!

سید علی ناظم‌زاده

کتاب طبلیقات هزینه است

20 اشتباه مهم در زمینه تبلیغات

 20 + 1 درس کاربردی برای طراحی و اجرای صحیح تبلیغات