گفتگو با سید علی ناظم زاده درباره شرایط جدید کسب و کار بعد از افزایش نرخ ارز
مجله موفقیت – شماره ۳۷۷ – نیمه اول مرداد ۱۳۹۷
گفتگو توسط: آقای سهند حزین

 

 

 

مجله موفقیت - ناظم زاده

 

 

 

 

ناظم زاده