بخوان به نام آن که خلق کرد! بخوان به نام رهایی! بخوان به نام آگاهی! بخوان به نام آزادی! بخوان به نام صاعقه در التهاب شب! بخوان به نام ساقه اميد در پهندشت ياس ! بخوان به نام خالق خورشيد و عشق!

و چه زیباست آن بالا! آن بالای بالا. سنگی کنار سنگی و سکنی گزیدن مصطفی در کنار آن! از میانه باریک سنگها می گذری و غاری کوچک و مقهور! اما چه بزرگ! همان جایی که اولین بار پژواک الهی محمد را لرزاند!  از همان بالا مسجد الحرام پیداست. راستی محمد چه جایی را برای عبادت برگزیده بود!

 

بیش از ۱۴۵۰ سال از آن واقعه می گذرد. از وقتی که امر خدا بر محمد وارد شد که: بخوان!

و اکنون نیز ما وامدار اوییم کاش ما هم می خواندیم! به نام زیبایی. به نام نیکی. به نام رهایی. به نام سعادت. به نام آگاهی. به نام خدا……