“امين تويسركاني” قاضي و طنزپرداز اصفهاني است كه در كتاب “از پشت ميز عدليه” به شيريني و با جذابيت تمام، خاطراتي از پرونده هاي قضايي را مكتوب كرده است. شايد قضاوت و طنز، دو امر متناقض به نظر برسد، اما در اين خاطرات، با قلمي قوي به نيكي با هم جمع شده اند.
بخش هايي از اين كتاب خوب را مي گذارم و دوستان كتاب خوانم را به مطالعه آن دعوت مي كنم.

بي گمان چند مولفه، نشان دهنده حال و هوا و فرهنگ يك جامعه در زماني خاص است: فيلم ها، كتاب ها، طنزها، پرونده هاي قضايي و پرونده هاي پزشكي و رواني… اين كتاب هم با نگاه طنزآلود به پرونده هاي قضايي، آينه اي از فرهنگ متلاطم و بحراني اين سالهاي ايراني هاست.