دانلود کتاب آفت‌ های بهره‌ وری در خانواده، سازمان و دولت

بهره‌ وری در خانواده، سازمان و دولت

گفتارهای حاج حسن آقاجانی

به کوشش: ابوالفضل طریقه‌دار و سید علی ناظم‌زاده

بخشی از مقدمه کتاب:

در‌ عرصه‌های ‌خانوادگی،‌ خصوصی ‌و ‌دولتی،‌ آفت‌ها ‌و‌ روزنه‌هایی‌ وجود ‌دارد‌ که‌ اگر‌ شناسایی‌ و ‌اصلاح‌ نشوند ‌به‌ کیان‌ خانواده ‌و‌  ملک ‌و‌ ملت،‌ لطمه‌های ‌جبران‌ناپذیری ‌می‌زند.

خانواده‌ها‌ و‌ دولت‌ها ‌و ‌فعالان ‌اقتصادی‌ و‌تولیدی ‌و‌ تلاش‌گران‌ در‌عرصه‌های ‌فرهنگی‌ و‌ اجتماعی، ‌چاره‌ای ‌جز شناخت ‌صحیح ‌این‌ آفت‌ها‌ و ‌روزنه‌ها ‌و‌ تلاش ‌برای ‌مسدود‌ کردن ‌آن ‌ندارند.‌ مدیر ‌و ‌اعضای ‌هر‌ خانواده ‌باید‌ با‌ عقل‌ و‌ تدبیر، ‌مسیر‌ درستی ‌را‌ برای‌ رونق‌ سرمایه ‌اقتصادی ‌و ‌انسانی ‌پیدا‌ کنند. ‌دولت‌ هم ‌با ‌اهمیت ‌دادن‌ به‌ سیاست‌گذاری‌ صحیح،‌ سرمایه‌های ‌انسانی،‌ تجاری‌ و ‌اقتصادی ‌را‌ حفاظت ‌و ‌از‌ آن‌ها‌ در ‌جهت‌ توسعه‌ و ‌آبادانی ‌کشور ‌استفاده‌ کند.

بعد‌ از ‌انتشار ‌سه‌ کتاب ‌قبلی‌ خود‌ با‌ نام‌های‌ «درسهایی از یک کارآفر ین موفق»،‌ «کارآفرینی  برای جوانان»‌ و ‌«مدیریت منابع انسانی» ‌در ‌این ‌‌گفت‌وگوها ‌و ‌بحث‌های‌ جدید، ‌آفت‌های‌ بهره‌وری در‌ زندگی ‌فردی‌ و‌ اجتماعی ‌را ‌بررسی‌ می‌کنیم‌. و‌ آن‌ها‌ را‌ در‌ خانواده‌ها ‌و ‌افراد ‌فعال‌ در‌ کسب‌ و ‌کارهای ‌کوچک‌ و ‌بزرگ ‌و‌ تولیدگران،‌ پی‌گیری ‌می‌نماییم.‌ علت ‌این‌ که ‌من ‌به‌ فکر‌ این‌ بحث ‌افتادم‌ این ‌بود‌ که‌ می‌دیدم‌ در‌ اثر‌ غفلت ‌یا‌ بی‌توجهی ‌یا‌ تخصص‌ نداشتن‌ آفت‌هایی ‌در ‌بدنه‌ خانواده‌ و‌ دولت ‌به ‌وجود‌ می‌آید‌ و ‌سرمایه‌های ‌انسانی ‌و ‌اقتصادی ‌ضایع ‌می‌شود‌ و ‌بهره‌وری ‌را‌ دچار ‌مشکل‌ می‌کند.‌ روال‌ این‌ گفت‌وگوها ‌به‌ سبک‌ سه ‌کتاب‌های ‌قبلی ‌است،‌ امیدوارم ‌که‌ مورد ‌قبول ‌واقع‌ شود.

حسن ‌آقاجانی / ‌اسفند ۹۸

فهرست فصل‌های کتاب:

 • بخش اول: آفت های بهره‌وری در عرصه های خانوادگی و خصوصی نداشتن پشتکار
  • خودرأیی
  • ضررهای خودرأیی
  • عجله و شتاب
  • آسیب‌های جدی عجله
  • پراکنده‌کاری
  • راهکارهای دور شدن از پراکنده کاری
  • تنبلی و تن‌پروری
  • نتایج ناگواری تنبلی
  • ارزش ندادن به وقت
 • بخش دوم: آفت های بهره وری در عرصە مدیریتی و تولیدی ضعف در تولید
  • ضعف ارتباط میان صنعت و دانشگاه
  • بی‌برنامگی
  • بی‌توجهی به اتاق فکر
  • ضعف در نظام آموزش و پرورش
  • غفلت از منابع طبیعی
  • ضعف در توزیع و خدمات
  • بی‌نظمی
  • بی‌مبالاتی در مصرف
  • بی‌توجهی به منابع انسانی
  • راهکارهای کلی برای حفظ سرمایه‌ها و استعدادها
 • بخش سوم: آفت های اخلاقی بهره وری